Algemene voorwaarden

 

Ieder begin van de uitvoering van de gevraagde werken geldt als aanvaarding van de volgende algemene voorwaarden.

 • De bestelling verbindt beide partijen. 
 • De leveringstermijn vangt aan na de definitieve opmeting. 
 • Nadat de klant het voorschotfactuur van 20% heeft voldaan, start de leveringsverplichting.
 • De werken zoals vermeld op de offerte worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn. De verkoper is niet verantwoordelijk voor een vertraging van de werken bij onvoorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil. 
 • De vereiste verzekering, vergunningen en dergelijke vallen ten laste van de klant.
 • Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke interestvoet vermeerderd met 2 %, met een minimum van 10 %. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10 % te verhogen, met een minimum van € 25,00. Als de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, zonder inbreuk te doen op onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. 
 • Wanneer de klant na ondertekening van de offerte de bestelling annuleert, is deze verplicht om 70% van het totaalbedrag van de aanvaarde offerte te betalen
 • De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. 
 • Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de offerte: regenafvoer tot op de grond – gecompliceerde aansluiting op het rioleringsnet. Bij eventuele aansluiting aan een bestaand rioleringsnet, wordt verondersteld dat deze voldoende capaciteit heeft om het bijkomende regenwater te verwerken. De klant is  verantwoordelijk voor eventuele gebreken hieraan.
 • Indien er aansluitingen dienen te gebeuren op het bestaande elektriciteitsnet van de klant, gebeurt dit steeds op last en verantwoordelijkheid van de klant. De elektriciteit wordt aangesloten daar waar de voorzieningen door de klant zijn getroffen. 
 • De klant dient ervoor te zorgen dat het terrein vrij is en goed bereikbaar met een vrachtwagen. Hiervoor dient hij indien nodig voldoende parkeerruimte te reserveren en te laten afbakenen. Eventueel bijkomend werk wordt in rekening gebracht via een meerprijs.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebreken aan de bestaande toestand en hun gevolgen voor de stabiliteit en de waterdichtheid van het voorwerp van deze overeenkomst. 
 • In geval van gelijk welke betwisting ook, is de rechtbank van het arrondissement van Leuven bevoegd. 

GDPR

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Handtekening voor akkoord:

Geverifieerd door MonsterInsights